Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens deze website (hierna: 'Website') te gebruiken. Door deze Website te bezoeken en/of te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze Website.

Algemeen

Met dit initiatief (Buma Airplayclaim) en deze Website wil Buma/Stemra haar aangesloten rechthebbenden de mogelijkheid bieden om bepaald gebruik van aan hen toebehorende muziekwerken aan Buma te melden en/of via deze wijze (alsnog) te claimen. Via deze Website krijgen aangesloten rechthebbenden inzicht in bepaald muziekgebruik dat (nog) niet volledig door Buma/Stemra is geïdentificeerd (zogenaamde ‘non-ids’). Indien aangesloten rechthebbenden menen dat hun muziekwerken in deze non-ids voorkomen, kunnen zij via deze Website Buma/Stemra hierover informeren. Na ontvangst zal Buma/Stemra deze meldingen onderzoeken en controleren en – indien nodig – overgaan tot repartitie van de betreffende vergoedingen aan haar aangesloten rechthebbenden.

Website

De algemene informatie op de Website over Buma Airplayclaim en Buma/Stemra is, met uitzondering van informatie verstrekt door bezoekers en/of gebruikers van de Website (voor zover van toepassing), van algemene aard en wordt met zorg door of in opdracht van Buma/Stemra samengesteld en onderhouden. Buma/Stemra garandeert echter niet dat de inhoud van de Website altijd volledig juist, compleet en actueel is.

Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de Website of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden op de Website, raden wij u aan contact hierover op te en kunt u dit aan Buma/Stemra melden via e-mail aan: Airplayclaim@bumastemra.nl.

Buma/Stemra doet haar best om problemen aan, storingen op en onderbrekingen van de Website zoveel mogelijk te voorkomen en deze zo spoedig mogelijk op te lossen. Buma/Stemra kan echter niet garanderen dat de inhoud van de Website voor iedereen altijd en voortdurend (volledig) toegankelijk en vrij van storingen en onderbrekingen is. In verband met noodzakelijk onderhoud en beveiliging van de Website kan Buma/Stemra de toegang of het gebruik van de Website geheel of gedeeltelijk blokkeren en beperken.

Gebruikers

Om van deze Website gebruik te kunnen maken, dient een account via deze Website te worden aangemaakt. Daartoe verstrekt u bepaalde gegevens aan Buma/Stemra, waaronder een aantal persoonsgegevens (uw (gebruikers)naam, telefoonnummer, e-mailadres en uw Buma-relatienummer). Na registratie en validatie van uw gegevens, verkrijgt u een account en kunt u als gebruiker van deze Website gebruik maken.

Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de account van gebruikers, dient ieder gebruiker bij het aanmaken van zijn account een (persoonlijke) gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Iedere gebruiker heeft met zijn gebruikersnaam en wachtwoord en toegang tot de Website en zijn account. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en moet volstrekt geheim worden gehouden.

Gebruikers garanderen aan Buma/Stemra dat hun gebruikersnaam, wachtwoord en/of account niet door onbevoegden wordt gebruikt. Bij een vermoeden van onbevoegd gebruik door derden, dienen gebruikers Buma/Stemra hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, bij voorkeur via een e-mail aan: Airplayclaim@bumastemra.nl. Buma/Stemra zal dan uw wachtwoord veranderen en u zo spoedig mogelijk per e-mail hierover informeren.

Gebruikers garanderen dat de informatie (waaronder (persoons)gegevens) die gebruikers van de Website in het kader van Buma Airplayclaim aan Buma/Stemra verstrekken compleet, naar waarheid en juist is. Voor zover gebruikers tevens (persoons)gegevens van derden aan Buma/Stemra verstrekken, garanderen zij dat zij hiertoe zijn gerechtigd en/of toestemming hebben verkregen.Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een account op iemand anders naam aan te maken of onjuiste of misleidende gegevens hiervoor te verstrekken.

Gebruikers stemmen ermee in en geven Buma/Stemra toestemming om de door hen verstrekte (persoons)gegevens op te slaan en te gebruiken in verband met en ten behoeve van het beheer van hun accounts, de hieraan gerelateerde informatievoorziening van Buma/Stemra en hun deelname aan Buma Airplayclaim.

Gebruikers kunnen hun account en de daarbij behorende (persoons)gegevens op ieder moment bekijken en zo nodig wijzigen via de Website onder de button ‘Mijn Account’.

Gebruikers kunnen zich op ieder moment voor Buma Airplayclaim afmelden en hun account beëindigen. Dit kunnen zij doen via de Website onder button ‘Mijn Account’ (afmelden) en vervolgens een e-mail te sturen aan Airplayclaim@bumastemra.nl. Verwerking van deze uitschrijving vindt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 maand door Buma/Stemra plaats.

Gebruik Website

Bezoekers en gebruikers van de Website garanderen dat zij zich altijd als verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers gedragen en in overeenstemming met deze Voorwaarden handelen. Bezoekers en gebruikers van de Website zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun gebruik van de Website, inclusief de juistheid van de door hen via de Website verstrekte (persoons)gegevens.

Onverminderd de overige bepalingen van deze Voorwaarden, is het bezoekers en gebruikers niet toegestaan om de Website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die op enige wijze in strijd zijn met de geldende wet- of regelgeving, de openbare orde en/of goede zeden. De verrichte handelingen en/of gedragingen mogen in ieder geval niet:

a.op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
b.beledigend, grievend, afbreukmakend, discriminerend, pornografisch, gewelddadig en/of anderszins onrechtmatig zijn;
c.inbreuk maken op of in strijd zijn met enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Buma/Stemra en/of derden;
d.in strijd zijn met enige wet, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
e.virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Buma/Stemra en/of een derde te omzeilen;
f.een commercieel karakter hebben, tenzij Buma/Stemra hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
g.op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Buma/Stemra en/of een derde.

Indien bezoekers en gebruikers van de Website zich niet houden aan het toegestane gebruik van de Website, zoals onder meer hierboven en in de Voorwaarden beschreven, kan Buma/Stemra de toegang tot of het gebruik van de Website geheel of gedeeltelijk voor de betreffende bezoekers of gebruikers blokkeren en/of beperken.

In aanvulling op het bovenstaande en de andere (rechts)middelen die Buma/Stemra ten dienste staan, is Buma/Stemra te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om het gebruik door gebruikers van de Website (tijdelijk of blijvend) te beperken, stop te zetten en/of te beëindigen, indien gebruikers inbreuk maken op enige rechten van derden, in strijd handelen met enige wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden dan wel anderszins onrechtmatig jegens Buma/Stemra of derden handelen. In een dergelijk geval behoudt Buma/Stemra zich het recht voor alle hierdoor ontstane schade op de betreffende bezoekers en gebruikers van de Website te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de Website, met uitzondering van informatie verstrekt door derden, berusten bij Buma/Stemra respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze Website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buma/Stemra respectievelijk de rechthebbenden, is het bezoekers en gebruikers van de Website niet toegestaan bovengenoemde teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de Website (geheel of gedeeltelijk) te kopiëren, te verveelvoudigen, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, openbaar te maken en/of op enige andere wijze te (doen) gebruiken. Ingeval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Buma/Stemra en/of derden, behoudt Buma/Stemra het recht voor om alle hierdoor door Buma/Stemra en/of derden geleden schade volledig op bezoekers of gebruikers van de Website te verhalen.

Voor zover van toepassing, garanderen bezoekers en gebruikers van de Website dat de door hen op of via de Website beschikbaar gestelde informatie geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten van Buma/Stemra en/of derden en deze informatie niet in strijd is met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig jegens Buma/Stemra en/of derden is.

Aansprakelijkheid

Buma/Stemra is niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) die op welke wijze dan ook voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van en de inhoud op de Website.

De Website is verbonden (bv. door hyperlinks, metatags, etc.) met websites van derden waarover Buma/Stemra geen zeggenschap heeft. Het gebruik van dergelijke websites is volledig voor eigen risico van gebruikers en bezoekers van de Website. Buma/Stemra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid omtrent de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. Buma/Stemra is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) die op welke wijze dan ook voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van en de informatie op deze websites van derden.

Buma/Stemra is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van bezoekers of gebruikers van de Website, waaronder begrepen (voor zover van toepassing) de (persoons)gegevens en/of informatie die zij op of via de Website beschikbaar stellen.

Buma/Stemra is niet aansprakelijk voor fouten en/of onderbrekingen in het functioneren van de Website dan wel schade die hier (direct of indirect) uit voortvloeit of hiermee verband houdt.

Vrijwaring

Iedere bezoeker of gebruiker van de Website vrijwaart Buma/Stemra voor alle schade als gevolg van aanspraken en/of schade van derden die verband houden met of voortvloeien uit overtreding of het niet naleven van deze Voorwaarden en aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met of voortvloeien uit enig gebruik van deze Website door bezoekers of gebruikers van de Website.

Overige bepalingen

Buma/Stemra behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Buma/Stemra kan de inhoud van de Website aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. Uw gebruik van de Website na aanpassing van de Voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden.

Bekijk regelmatig de Voorwaarden van de Website. De meest recente versie van de Voorwaarden is via de Website beschikbaar.

Ingeval één of meer van de bepalingen in de Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of blijkt, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zullen deze ongeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die- gelet op inhoud en strekking van de Voorwaarden – zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht

Buma/Stemra is een Vereniging/Stichting naar Nederlands recht. Door uw bezoek/gebruik van de Website gaat u akkoord met de toepassing van de Voorwaarden en de beoordeling hiervan naar Nederlands recht. Geschillen tussen Buma/Stemra en derden naar aanleiding van de Voorwaarden worden exclusief door de bevoegde rechter te Amsterdam beoordeeld.

Versie 1.1, oktober 2013

Download